Όροι Συμμετοχής Διαγωνισμού “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ”

1] Αντικείμενο του Διαγωνισμού:

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία « Ολυμπιακή Ζυθοποιία, Α.Ε.», με έδρα τη Ριτσώνα Ευβοίας (Θέση Βρύσες, 700 Χλμ. Αθηνών-Λαμίας, Τ.Κ. 32009), με Α.Φ.Μ 999188717 και Δ.Ο.Υ Χαλκίδας (περαιτέρω η «Διοργανώτρια), διοργανώνει Διαγωνισμό με τίτλο “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ” (περαιτέρω «Διαγωνισμός») στους παρακάτω λογαριασμούς Facebook και Instagram: https://www.facebook.com/FixHellasBeer, https://www.instagram.com/fix_hellas/ (εφεξής ο «Λογαριασμός»), με την οργανωτική υποστήριξη της εταιρίας με την επωνυμία «BBDO ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε.» (εφεξής «BBDO» ή «ο Τεχνικός Ανάδοχος») που εδρεύει στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, οδός Μαρίνου Αντύπα 41-45. Η εταιρεία BBDO θα αναλάβει την εκτέλεση της προωθητικής ενέργειας και την τεχνική υλοποίηση του Διαγωνισμού για λογαριασμό της Διοργανώτριας.  Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι έχουν αναρτηθεί και θα βρίσκονται διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού στον Διαδικτυακό τόπο https://www.fix-beer.gr/ellinikes_tainies (εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος»)

Σκοπός των Όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο/-η, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αυτού. Διευκρινίζεται ότι το Facebook και το Instagram δεν σχετίζονται, διαχειρίζονται, προωθούν ή ενισχύουν το συγκεκριμένο Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο.

2] Δικαίωμα Συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας και του Τεχνικού Αναδόχου και των συνδεδεμένων με αυτές εταιριών, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού και οι σύζυγοι.

3] Διάρκεια του Διαγωνισμού:

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται παρακάτω και θα διαρκέσει από 19-10-2021, 12:00 μ.μ. («Έναρξη») μέχρι 26-10-2021 12:00 μ.μ.(«Λήξη»).

4] Τρόπος Συμμετοχής:

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στον Διαγωνισμό θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Facebook/Instagram και για να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό θα πρέπει να κάνουν comment στο post του Διαγωνισμού.

Κάθε χρήστης μπορεί να συμμετάσχει παραπάνω από μία φορές με διαφορετικά comments, αυξάνοντας τις πιθανότητές του/της να κερδίσει, αλλά μπορεί να κερδίσει μόνο μία φορά.

4.1. Η ανάρτηση comment στο post του Διαγωνισμού συνιστά αυτοδικαίως δήλωση συμμετοχής στον Διαγωνισμό, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω διαδικασία.

4.2. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την εκτέλεση των ενεργειών που προβλέπονται στον όρο 4. Η εκτέλεση των ενεργειών αυτών συνεπάγεται (α) συμμετοχή του διαγωνιζομένου στο Διαγωνισμό,  και (β) την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων.

5] Δώρα: Tα δώρα του Διαγωνισμού (περαιτέρω τα «Δώρα» και έκαστο εξ αυτών το «Δώρο») είναι συνολικά δέκα (10). 10  νικητές θα κερδίσουν από 1 κιβώτιο FIX Hellas C500ml. Οι νικητές θα παραλαμβάνουν το Δώρο τους μέσω ταχυμεταφοράς.

6] Τρόπος Ανάδειξης Νικητών:

Την ημέρα λήξης του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί  μία (1) κλήρωση. Η κλήρωση θα αναδείξει δέκα (10) νικητές, πέντε (5) από το Facebook και πέντε (5) από το Instagram.

Συνολικά, στο τέλος του Διαγωνισμού θα αναδειχθούν 10 νικητές και 10 επιλαχόντες στο σύνολο των έγκυρων συμμετοχών, μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης με τεχνικά μέσα που εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της BBDO. Η επιλογή για την ανάδειξη των νικητών θα διεξαχθεί την κάτωθι ημερομηνία:

 • Κλήρωση 26/10/2021

7] Τα Δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα. Η μη εμφάνιση νικητή ή η άρνηση αποδοχής του Δώρου εντός των χρονικών ορίων που θα ορίζεται γραπτώς στο προσωπικό μήνυμα που θα αποσταλεί στον κάθε νικητή χωριστά, η άκυρη ή η ακυρώσιμη συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγονται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του Δώρου. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση αποδοχής αυτού, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου, το οποίο περιέρχεται στον επόμενο επιλαχόντα κατά τη σειρά ανάδειξής του στον Διαγωνισμό συμμετέχοντα, ως ανωτέρω κ.ο.κ. Δικαίωμα συμμετοχής για τα Δώρα θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές. Ως έγκυρη συμμετοχή θεωρείται αυτή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους Όρους, (β) δεν αποτελεί προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον συμμετέχοντα στα συστήματα πραγματοποίησης του Διαγωνισμού ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα πραγματοποίησης του Διαγωνισμού, από την ημερομηνία και ώρα Έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα Λήξης του Διαγωνισμού και (δ) το υλικό που υπέβαλε ο συμμετέχων δεν προσβάλλει τον νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων. Η Διοργανώτρια διατηρεί πάντως το δικαίωμα να ακυρώσει και μετά την ηλεκτρονική κλήρωση συμμετοχή, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας ως ανωτέρω εντοπιστεί εκ των υστέρων.

8] Ειδικοί κανόνες Διαγωνισμού

Η δήλωση συμμετοχής των συμμετεχόντων, καθώς και οποιοδήποτε τυχόν περιεχόμενο, φωτογραφίες, βίντεο ή/και σχόλια του συμμετέχοντος δημοσιευμένο στα ως μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, θα πρέπει να πληροί και να συμμορφώνεται με τους πιο κάτω όρους:

1) Να μην περιέχει υβριστικό, ακατάλληλο ή/και προσβλητικό περιεχόμενο

2) Να μην είναι απειλητικό, προσβλητικό ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο ζημιογόνο για τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό ή τις εταιρείες που εμπλέκονται στον Διαγωνισμό

3) Να μην θίγει τα Δώρα ή άλλους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό με οποιονδήποτε τρόπο

4) Να σχετίζεται πλήρως με τον Διαγωνισμό.

Περιεχόμενο που δεν συμμορφώνεται με τους πιο πάνω όρους, ή που θεωρείται πως δεν προάγει τον Διαγωνισμό, θα διαγράφεται, και, κατά συνέπεια, ο χρήστης δεν θα έχει δικαίωμα διεκδίκησης οποιουδήποτε Δώρου στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού.

9] Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση της καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό. Η Διοργανώτρια διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μη συμμετέχουν στον Διαγωνισμό, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που οι αναρτήσεις/σχόλιά τους προσβάλλουν την εικόνα της Διοργανώτριας ή τα κρατούντα ήθη και έθιμα κλπ. Στην περίπτωση αυτή, διαγράφεται απευθείας το εν λόγω σχόλιο ή φωτογραφία, με αντίστοιχη ενημέρωση. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται, μη υπέχουσας οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων.

10] Οι νικητές θα ανακοινωθούν με comment κάτω από το post του διαγωνισμού. Οι διαχειριστές του Λογαριασμού θα στείλουν ενημερωτικό μήνυμα στον καθένα ξεχωριστά εφόσον η επιλογή για αποστολή μηνύματος είναι ενεργή. Όλοι οι νικητές θα πρέπει να στείλουν τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν και να αποδεχτούν το Δώρο εντός των χρονικών ορίων που θα ορίζεται γραπτώς στο προσωπικό μήνυμα που θα αποσταλεί στον κάθε νικητή χωριστά. Αν δεν ανταποκριθούν στο χρονικό διάστημα που θα ορίζεται από το προσωπικό μήνυμα, τότε θα χάνουν το δικαίωμα επί του Δώρου και θα ειδοποιούνται αντίστοιχα οι επιλαχόντες, οι οποίοι κατόπιν της ενημέρωσής τους θα πρέπει να ανταποκριθούν στο ανάλογο χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από το προσωπικό μήνυμα που θα λάβουν αντίστοιχα. Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει ως αναγράφεται στην παράγραφο 6. Σε περίπτωση που ο νικητής αρνηθεί το Δώρο, αδρανήσει ή ακυρωθεί η συμμετοχή του, εντός του χρονικού ορίου που θα ορίζεται με την ανακοίνωση των νικητών, τότε το Δώρο δίνεται στον πρώτο αναπληρωματικό ο οποίος αντίστοιχα έχει συγκεκριμένο χρονικό όριο, το οποίο θα ορίζεται στην επικοινωνία μαζί του (είτε τηλεφωνική ή γραπτή), να το αποδεχτεί.

11] Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας.

12] Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στον Δικτυακό Τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του Facebook και του Instagram και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωσή τους έναντι της Διοργανώτριας. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στον Διαδικτυακό Τόπο με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης της ανάρτησής τους.

13] Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας.

14] Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία και ο Όμιλος Carlsberg αντιλαμβάνονται ότι η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι εξαιρετικά σημαντική και δεσμεύονται να δείχνουν σεβασμό στην ιδιωτικότητά σας και να διασφαλίζουν τα προσωπικά σας δεδομένα. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων παρουσιάζει πως η Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε. («Ολυμπιακή Ζυθοποιία», «εμείς», «εμάς», «μας») χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και τα μέτρα, που έχει λάβει για την προστασία και την ασφαλή διατήρηση των δεδομένων αυτών. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά τα προσωπικά δεδομένα, που συλλέγουμε κατά τη διάρκεια της συμμετοχής σας στο Διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας απονομής των δώρων του Διαγωνισμού, καθώς και στην περίπτωση που συμμετέχετε στις προωθήσεις μας ή αλληλεπιδράτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μαζί μας, μεταξύ άλλων επικοινωνώντας μαζί μας μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης.

Ποιος επεξεργάζεται τα προσωπικά μου δεδομένα

Κάθε προσωπικό δεδομένο, που μας παρέχετε κατά τη συμμετοχή σας στο Διαγωνισμό, το επεξεργάζεται η Ολυμπιακή Ζυθοποιία. Κάθε προσωπικό δεδομένο, που παρέχετε ξεχωριστά στο Facebook ή στο Instagram, ως την εταιρεία που διαχειρίζεται την ηλεκτρονική εφαρμογή Instagram, μπορεί να το επεξεργάζεται η εταιρεία Facebook σύμφωνα με τις δικές της πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε

Συλλέγουμε και αποθηκεύουμε ορισμένα προσωπικά δεδομένα ως αποτέλεσμα ή για τους σκοπούς της συμμετοχής σας στο Διαγωνισμό και της απονομής των δώρων του Διαγωνισμού. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και αποθηκεύουμε ενδέχεται να περιλαμβάνουν κατά περίπτωση:

 • Το ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας και e-mail και τον αριθμό της αστυνομικής σας ταυτότητας ή του Διαβατηρίου ή του Διπλώματος Οδήγησης, που μας παρέχετε, προκειμένου να επιβεβαιώσουμε ότι είστε ο νικητής και να σας απονείμουμε το δώρο.
 • Πληροφορίες, που συλλέγουμε σχετικά με τη συμμετοχή σας στις προσφορές και τους διαγωνισμούς μας ή τη συμμετοχή στις εκδηλώσεις μας, όπως πληροφορίες, που παρέχονται στις αιτήσεις σας, καταχωρήσεις, που έχετε κάνει εσείς ή εμείς, λεπτομέρειες σχετικά με τους προσκαλεσμένους σας σε σχέση με τυχόν προσφορές και διαγωνισμούς, στους οποίους έχετε συμμετάσχει ή κερδίσει ή άλλες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή σας σε εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων τυχόν απαιτήσεων, που μπορεί να έχετε αναφορικά με τη διατροφή και τη διευκόλυνση πρόσβασης.
 • Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των χώρων συνομιλίας μας (chatrooms), των μηνυμάτων, των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης ή άλλων διαδραστικών φόρουμ όπως συμπεριλαμβανομένων τυχόν σχολίων, φωτογραφιών, βίντεο ή άλλων πληροφοριών, που δημοσιεύετε online.
 • Η αλληλογραφία μας μαζί σας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ανατροφοδοτήσεων, παραπόνων και σχολίων από εσάς μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
 • Τεχνικές πληροφορίες συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης Πρωτοκόλλου του Διαδικτύου (IP), που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του υπολογιστή σας στο διαδίκτυο ή των πληροφοριών σύνδεσης, του τύπου και της έκδοσης του προγράμματος περιήγησης, της ρύθμισης ζώνης ώρας, των τύπων και των εκδόσεων του προγράμματος περιήγησης, του λειτουργικού συστήματος και της πλατφόρμας.
 • Λεπτομέρειες σχετικά με κάθε συμπληρωματική ερώτηση ή απορία, που μπορεί να έχετε σχετικά με το Διαγωνισμό και την υποβάλλετε μέσω των σελίδων μας ή στο email info@olympicbrewery.gr

Πηγές προσωπικών δεδομένων

Συλλέγουμε πολλά από τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία λαμβάνουμε απευθείας από εσάς ή από τις αλληλεπιδράσεις σας μαζί μας, τους ιστότοπους ή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τι κάνουμε με τα προσωπικά σας δεδομένα

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί της προστασίας προσωπικών δεδομένων πρέπει να καθορίσουμε και να σας ενημερώσουμε για τη νομική βάση ή το «λόγο» της χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων. Οι κύριοι νομικοί λόγοι, που δικαιολογούν τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων είναι (α) έννομη υποχρέωση, όταν, δηλαδή, χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας, για να συμμορφωθούμε με τις έννομες υποχρεώσεις μας, (β) εκτέλεση της σύμβασης, όπου οι πληροφορίες σας είναι απαραίτητες, για να συνάψουμε ή να εκτελέσουμε τη σύμβαση με εσάς και (γ) έννομα συμφέροντα, όπου χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας, για να επιτύχουμε ένα νόμιμο συμφέρον και οι λόγοι για τη χρήση τους αντισταθμίζουν κάθε προσβολή των δικαιωμάτων σας για την προστασία των δεδομένων (δ) συγκατάθεση. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε προκειμένου:

 • Να υλοποιήσουμε προωθητικές ενέργειες και διαγωνισμούς, δηλαδή, όταν συμμετέχετε σε προωθητικές ενέργειες και διαγωνισμούς, για να επικοινωνούμε μαζί σας, να διεξάγουμε παρόμοιες προωθητικές ενέργειες και διαγωνισμούς, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής ειδοποίησης, αν έχετε κερδίσει. Αν κερδίσετε ένα βραβείο, σύμφωνα με τον ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, μπορούμε να διαθέσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και τα προσωπικά δεδομένα των καλεσμένων σας στους ιστοτόπους μας, στις σελίδες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και σε δελτία τύπου. Μπορούμε, επίσης, να καταστήσουμε αυτές τις λεπτομέρειες διαθέσιμες σε τρίτους, που μπορεί να χρειαστούν αυτές τις πληροφορίες για σκοπούς εκπλήρωσης κερδών.
 • Να προλαμβάνουμε, να εντοπίζουμε και να διερευνούμε περιπτώσεις απάτης, καταχρηστικότητας ή άλλων παρανόμων δραστηριοτήτων και πιθανών παραβιάσεων των Όρων του Διαγωνισμού. Μπορούμε να έχουμε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσουμε ορισμένες πληροφορίες για την πρόληψη απάτης, όπως απαιτείται από τις εφαρμοστέες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και βέλτιστες πρακτικές, ανά πάσα στιγμή. Εάν παρέχονται ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες και εντοπιστεί ή υπάρχει υπόνοια απάτης, ενδέχεται να διαβιβαστούν λεπτομέρειες σε υπηρεσίες πρόληψης της απάτης και σε άλλους οργανισμούς και μπορεί να καταγραφούν από εμάς ή εκείνους.
 • Να βελτιώσουμε και να διαχειριστούμε τους ιστοτόπους μας και να διασφαλίσουμε ότι το περιεχόμενο είναι σχετικό και να αναλύουμε την απόδοση του Διαγωνισμού. Για να διασφαλίσουμε ότι μόνο οι ενήλικες που βρίσκονται στη νόμιμη ηλικία κατανάλωσης αλκοόλ βλέπουν και αλληλεπιδρούν με τους ιστοτόπους μας, για να βελτιώσουμε τους ιστοτόπους μας και να εξασφαλίσουμε ότι το περιεχόμενο παρουσιάζεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για εσάς και τον υπολογιστή σας, για να διαχειριστούμε τους ιστοτόπους μας και για εσωτερικές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης προβλημάτων, της ανάλυσης δεδομένων συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης δεδομένων κίνησης, ελέγχων και έρευνας, στατιστικών και ερευνών, για να σας επιτρέψουμε να συμμετέχετε/εγγραφείτε στα διαδραστικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας μας, για να διατηρήσουμε τους ιστοτόπους μας ασφαλείς ως μέρος των προσπαθειών μας, για να διασφαλίσουμε ότι το περιεχόμενο από τους ιστοτόπους μας παρουσιάζεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για εσάς και τη συσκευή σας, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει τη μετάδοση των δεδομένων σας σε επιχειρηματικούς συνεργάτες, παρόχους υπηρεσιών και αναλυτικές υπηρεσίες και σε παρόχους μηχανών αναζήτησης.
 • Να ασκούμε τα νόμιμα δικαιώματά μας και να τηρούμε κάθε νόμιμη υποχρέωση την οποία έχουμε, όπως για παράδειγμα, να απαντούμε σε ερωτήματα δημοσίων και διοικητικών αρχών συμπεριλαμβανομένων των δικαστηρίων, αστυνομικών αρχών, ρυθμιστικών αρχών, οι οποίες ενδεχομένως έχουν εκ του νόμου δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα.

Σε περίπτωση ερωτήσεων αναφορικά με τις νομικές βάσεις, στις οποίες βασιζόμαστε, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που αναφέρονται στην ενότητα «Επικοινωνία» παρακάτω.

Δημοσίευση των πληροφοριών σας

H Ολυμπιακή Ζυθοποιία θα χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της εταιρείας BBDO, η οποία θα διεξάγει το Διαγωνισμό για λογαριασμό της («Τεχνικός Ανάδοχος»), η οποία είναι η τρίτη εταιρεία που έχει αναλάβει την τεχνική υλοποίηση του έργου και την εκτέλεση της προωθητικής ενέργειας για λογαριασμό της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας. Θα εξασφαλίσουμε ότι ο Τεχνικός Ανάδοχος θα προβεί σε συμβατικές δεσμεύσεις σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, που θα μοιραστούμε μαζί του σύμφωνα με τις οδηγίες μας, αυτήν την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και όλους τους εφαρμοστέους νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Αν ζητηθεί νομίμως, μπορούμε να κοινοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα σε αστυνομικές αρχές και/ ή τρίτους σε σχέση με ερωτήματα παροχής πληροφοριών προς διερεύνηση εγκλημάτων ή παράνομων δραστηριοτήτων. Μπορούμε, επίσης, να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιοδήποτε μέλος της ομάδας μας, δηλαδή, στις θυγατρικές μας, στην ελέγχουσα μητρική εταιρεία και στις θυγατρικές της, οι οποίες μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν σε σχέση με οποιονδήποτε από τους προαναφερθέντες σκοπούς. Επίσης, ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους παρόχους υπηρεσιών (όπως πάροχοι μάρκετινγκ, πληροφορικής ή διοικητικές υπηρεσίες), που θα μπορούν να το επεξεργαστούν για λογαριασμό μας για οποιονδήποτε από τους προαναφερθέντες σκοπούς.

Για πόσο καιρό αποθηκεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά δεδομένα, που διατηρούμε για εσάς, δεν θα παραμείνουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το επιτρεπόμενο από την ισχύουσα νομοθεσία και θα διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο, ώστε να σας παρέχουμε τα ζητούμενα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τις πληροφορίες ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, που ορίζεται στην ενότητα με τον τίτλο «Τι κάνουμε με τα προσωπικά σας δεδομένα» παραπάνω.

Για παράδειγμα, μπορούμε να διατηρήσουμε ορισμένες λεπτομέρειες συναλλαγής και αλληλογραφίας έως ότου λήξει η προθεσμία για τις αξιώσεις, που απορρέουν από τη συναλλαγή ή να συμμορφωθούμε με κανονιστικές απαιτήσεις σχετικά με τη διατήρηση τέτοιων δεδομένων.

Διαβιβάσεις εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»)

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν εκτός του ΕΟΧ ή μπορεί να υπάρχει πρόσβαση σε αυτά εκτός του ΕΟΧ για τους σκοπούς του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που διαβιβάσουμε δεδομένα προς (ή επιτρέψουμε την πρόσβαση σε δεδομένα) από χώρες εκτός ΕΟΧ, θα διασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματα και οι ελευθερίες σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα προστατευτούν καταλλήλως και δεόντως. Στο μέτρο που αποτελεί υποχρέωσή μας, θα διασφαλίσουμε ότι όλες οι διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων εκτός ΕΟΧ θα γίνονται με έγκυρη νόμιμη βάση. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, συμβατικές ρήτρες εγκεκριμένες από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες, που επιτρέπονται από τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.

Τι κάνουμε για την προστασία προσωπικών δεδομένων;

Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με αυτήν την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Όλες οι πληροφορίες, που μας παρέχετε αποθηκεύονται στους ασφαλείς διακομιστές μας. Δυστυχώς, η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής. Παρόλο, που θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό, για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, που μεταδίδονται στις ιστοσελίδες μας – οποιαδήποτε διαβίβαση γίνεται με δική σας ευθύνη. Μόλις λάβουμε τις πληροφορίες σας, θα χρησιμοποιήσουμε αυστηρές διαδικασίες και χαρακτηριστικά ασφαλείας, για να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Τι συμβαίνει με τους συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες

Οι ιστοσελίδες μας και οι σελίδες από οπαδούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media fan pages) ενδέχεται κατά καιρούς να περιέχουν συνδέσμους προς και από τους διαδικτυακούς τόπους των συνεργατών μας, των θυγατρικών μας και άλλων τρίτων μερών. Αν ακολουθήσετε έναν σύνδεσμο σε οποιονδήποτε από αυτούς τους ιστότοπους, λάβετε υπόψη ότι αυτοί οι ιστότοποι έχουν τις δικές τους πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων και ότι δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση για αυτές τις πολιτικές. Ελέγξτε αυτές τις πολιτικές, πριν υποβάλλετε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα σε αυτούς τους ιστότοπους.

Τα δικαιώματά σας και η επικοινωνία μαζί μας

Ενημέρωση πληροφοριών

Θα καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες, για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ακριβή. Για να μας βοηθήσετε σ’ αυτό, θα πρέπει να μας ενημερώσετε για οποιεσδήποτε αλλαγές στα προσωπικά δεδομένα, που μας δώσατε, επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία, που αναφέρονται στην ενότητα «Επικοινωνία» παρακάτω.

Τα δικαιώματά σας

Ως υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων, ενδέχεται, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε:

 • την παροχή περισσότερων λεπτομερειών σχετικά με τον τρόπο χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων,
 • την παροχή ενός αντιγράφου των προσωπικών δεδομένων, που διατηρούμε για εσάς,
 • τη διόρθωση τυχόν ανακριβειών στα προσωπικά δεδομένα και τη συμπλήρωση τυχόν ελλιπών προσωπικών δεδομένων, που επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς,
 • τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων, που δεν έχουμε πλέον λόγο να επεξεργαστούμε, και
 • τον περιορισμό του τρόπου, με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, ενώ εξετάζουμε μια ερώτηση, που έχετε θέσει.

Επιπλέον, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα:

 • όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συναίνεση, να αποσύρετε τη συναίνεση.
 • να μας ζητήσετε να διαβιβάσουμε τα προσωπικά δεδομένα, που μας δώσατε και που εξακολουθούμε να διατηρούμε για εσάς, σε ένα τρίτο μέρος ηλεκτρονικά,
 • να αντιταχθείτε σε οποιαδήποτε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, που επεξεργαζόμαστε για λόγους «εννόμων συμφερόντων» ή «δημόσιων συμφερόντων», εκτός αν οι λόγοι μας για την υποκείμενη επεξεργασία υπερβαίνουν τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, και
 • να αντιταχθείτε στο άμεσο μάρκετινγκ (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε κατάρτισης προφίλ για τέτοιους σκοπούς) ανά πάσα στιγμή.

Αυτά τα δικαιώματα υπόκεινται σε ορισμένες εξαιρέσεις για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος (π.χ. πρόληψη ή διαπίστωση εγκληματικών πράξεων) και των συμφερόντων μας (π.χ. διατήρηση νομικού προνομίου) και ενδέχεται να μην είναι όλα διαθέσιμα στη χώρα, στην οποία βρίσκεστε.

Εάν έχετε το δικαίωμα να το κάνετε, μπορείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τις λεπτομέρειες, που αναφέρονται στην ενότητα «Επικοινωνία» παρακάτω.

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι από τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων ή από την απάντησή μας σε οποιαδήποτε άσκηση αυτών των δικαιωμάτων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Επικοινωνία

Οι ερωτήσεις, τα σχόλια και τα αιτήματα σχετικά με αυτήν την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι ευπρόσδεκτα και θα πρέπει να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: privacy@olympicbrewery.gr.

Μπορείτε, επίσης, να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία:

Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε., Ελαιών 59, Νέα Κηφισιά 14564, Αττική,

Τηλ. +30 210 6675200 Φαξ +30 210 210 6675297

15] Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας

Ο Διαγωνισμός δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από το Facebook/Instagram, ούτε συνδέεται μαζί του με οποιονδήποτε τρόπο, ως εκ τούτου το Facebook/Instagram δεν φέρει καμία ευθύνη για οιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση συμμετέχοντα ή οποιουδήποτε τρίτου προκύψει από τον παρόντα Διαγωνισμό ή σε σχέση με αυτόν.